กิจกรรม 5 ส.

15:57 |กิจกรรม 5 ส.

5ส.คืออะไร
      5ส. คือ การปรับปรุงสภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน  5ส. นี้นำมาจากภาษาญี่ปุ่น 5 คำ คือ


SEIRI        =  สะสาง
SEITON     =  สะดวก
SEISO        =  สะอาด
SEIKETSU   =  สุขลักษณะ
SHITSUKE   =  สร้างนิสัย


วัตถุประสงค์ของ 5                                          
          5ส เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นเครื่องมือตัวแรกที่ถูกนำมาใช้ก่อนที่จะใช้เครื่องมือระดับสูงขึ้นไป เช่นTPM TQM และ ISO เป็นต้น โดยกำหนดให้ ส1, 2, 3 เป็นการจัดการในเรื่องของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ และสถานที่ ส่วน ส4 และ ส5 เป็นการจัดการเรื่องของคน โดยมีเป้าหมายให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสูญเปล่าในการทำงาน สินค้ามีคุณภาพ เป็นที่ประทับใจของลูกค้าตลอดไป
3ส แรกส่งผลแก่สถานที่ทำงาน อุปกรณ์, 2ส หลังส่งผลแก่คนที่ทำ 3 ส แรกอย่างต่อเนื่อง

 1. สะสาง
         หลักการ
         การขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก
         ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. เสียเวลาค้นหาสิ่งของ
         2. ตรวจสอบยากกว่ามีของที่ต้องการอยู่หรือไม่
         3. สถานที่ปฏิบัติงานมีน้อย
         4. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล
      ผลจากการดำเนินงาน

         1. หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย
         2. มีพื้นที่ว่างปฏิบัติงาน
         3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
         4. ขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
   2. สะดวก
         หลักการ
         จัดของที่ใช้ให้เป็นระเบียบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
         ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. ดูแลรักษายาก
         2. เป็นบ่อเกิดของอุบัติเหตุ
         3. เสียเวลาค้นหา
      ผลจากการดำเนินงาน
         1. รักษาคุณภาพต่างๆของสิ่งของต่างๆได้ง่าย
         2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
         3. ไม่เสียเวลาในการหยิบใช้   
         4. ตรวจสอบสิ่งของได้ง่ายขึ้น
3. สะอาด  
         หลักการ
         ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย
         ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. สถานที่ปฏิบัติงานรกรุงรัง
         2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆชำรุดเสียหาย วางไม่เป็นระเบียบ
      ผลจากการดำเนินงาน
         1. สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เหมาะกับการฝึกปฏิบัติงาน
         2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที
4. สุขลักษณะ   
        หลักการ
         จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ถูกสุขลัษณะเพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ร่วมงาน
         ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. เกิดมลภาวะต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง อับชื้น กลิ่น เสียงดัง
                             2. เสียสุขภาพจิต
                             3. ไม่กระตือรือร้น
      ผลจากการดำเนินงาน
         1. สถานที่ปฏิบัติงานมีความร่มรื่นปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี
         2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
5. สร้างนิสัย 
      หลักการ
         ปฏิบัติ 4 ส แรก จนเกิดทักษะและติดเป็นนิสัยของตนเอง
        หมายเหตุ  
         1. ฝึกทักษะจนติดเป็นนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย และมีวินัยการปฏิบัติงาน
         2. คำนึงถึงความปลอดภัย และกฏของโรงเรียน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น